Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

FASCIA COLLEGE                           

Versie januari 2021

Algemene voorwaarden rond inschrijving/deelname aan opleidingen en/of activiteiten georganiseerd door het Fascia College

Vooraf

 • De basisopleiding fasciatherapie richt zich specifiek naar kinesitherapeuten. Andere (para)medische beroepen en osteopaten D.O. en C.O. kunnen ook deelnemen.
 • De permanente vorming is toegankelijk na het behalen van het certificaat fasciatherapie, afgeleverd na het succesvol beëindigen van de basisopleiding bij het Fascia College.
 • De wetenschappelijke dagen zijn enkel toegankelijk voor hulpverleners binnen de gezondheidszorg.
 • De gespreksavonden en ‘seminaries voor het grote publiek’ zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Organisator: Fascia College[1]
Het Fascia College organiseert de volgende opleidingen :

 • fasciatherapie : basisopleiding & permanente Vorming in Fasciatherapie
 • perceptieve pedagogie ; en 
 • somatopsychopedagogie

Cursist: Ingeschreven kinesitherapeut of (para-)medisch professional, individuele geïnteresseerd persoon via aanmelding op website www.fascia.be.

De cursist registreert zijn account op de website. Na het registreren en het aanvullen van de benodigde velden in het profiel, kan de cursist zich via de opleidingspagina’s inschrijven. De cursist ontvangt een mail ter bevestiging en de cursist kan de inschrijving terugvinden via zijn account.

Opleiding : cursussen/opleidingen, workshops, congressen en permanente vorming in fasciatherapie, perceptieve pedagogie en somatopsychopedagogie

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Opleiding die georganiseerd wordt door het Fascia College. 
 2. Indien een of meerdere bepaling(en) in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Organisator en Cursist zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. De Organisator organiseert Opleidingen voor gediplomeerde kinesisten of paramedici geregistreerd in België. Cursisten uit andere landen dienen bij hun nationaal register geregistreerd te zijn. Daarnaast organiseert de Organisator ook niet-geaccrediteerde cursussen voor (para-)medische professionals.

Artikel 3 Cursusomschrijvingen en opleidingsplan

 1. De Organisator waarborgt dat hij naar best vermogen alle essentiële informatie over de Opleiding heeft verstrekt.
 2. Na inschrijving heeft de Cursist 2 weken bedenktijd. Binnen deze bedenktijd kan de Cursist kosteloos en zonder opgaaf van reden de inschrijving annuleren. Daarna is het inschrijvingsgeld voor de Opleiding verschuldigd.
 3. De Organisator vraagt voor de workshops, symposia en de  wetenschappelijke dagen accreditatie aan bij Pro-Q-Kine. Langdurige opleidingen en cursussen komen hier niet voor in aanmerking. Op de site van het Fascia College wordt kenbaar gemaakt welke Opleidingen geaccrediteerd worden.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 1. De Organisator verstrekt de Cursist tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor het goed verloop van de Opleiding.

Artikel 5 Cursusorganisatie en cursusinhoud

 1. De Organisator is verantwoordelijk voor de organisatie van de Opleiding.
 2. In het geval van externe docenten zal de Organisatie alles in het werk stellen om de inhoud van de Opleidingte laten overeenkomen met de beschrijving van de Opleiding zoals gedaan in de aankondiging.
 3. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de theoretische en praktische inhoud van de Opleiding daar waar deze valt onder de eigen visie van de docent.
 4. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor een eventuele diefstal van materiaal van een Cursist tijdens een Opleiding noch voor eventuele andere materiële of lichamelijke schade die een Cursist tijdens of naar aanleiding van een Opleiding zou ondervinden zo bijvoorbeeld een letsel door foutieve handgrepen van zowel de docent als de mede Cursist.
 5. Ieder docent dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben zoals verplicht in de statuten van het beroepsregister.
 6. Intellectuele eigendomsrechten van cursusmateriaal blijven bij de Organisator of de betreffende docent. Delen van cursusmateriaal (bv. syllbabus) met derden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de Organisator is niet toegestaan.

Artikel 6 Wijziging van de Opleiding

 1. De Organisator zal bij wijzigingen van de inhoud, de data en/of de plaats van de Opleiding, dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken bij de Cursist.
 2. Wanneer deze wijzigingen de Cursist niet uitkomen heeft de Cursist het recht de Opleiding kosteloos te annuleren.
 3. Bij onvoldoende deelname heeft de Organisatie het recht de Opleiding te annuleren en dit tot minimaal twee weken voorafgaand aan de Opleiding.
 4. Bij annulering door overmacht (ziekte, reisbeperkingen, etc) heeft de Organisatie het recht de Opleiding te annuleren ook later dan twee weken voor de Opleidingsdatum.
 5. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten zoals vliegtickets en hotelkosten in geval van annulering door overmacht (zie ook artikel 13).

Artikel 7 Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst geldt voor de Opleiding waarvoor de Cursist zich heeft ingeschreven. In geval de Opleiding een opleiding over een langere periode betreft, geldt de overeenkomst voor de totale duur van de Opleiding.

Artikel 8 Opleidingskosten

 1. De Opleidingskosten (hierna ook “cursusgeld” genoemd) zijn conform de kosten die zijn aangegeven op de website of in de brochure van de Organisator.
 2. De Opleidingskosten zijn inclusief koffie, thee en lunch tenzij anders aangegeven doch exclusief overnachtingkosten
 3. Bedragen zijn vrijgesteld van BTW.
 4. De Opleidingskosten zijn inclusief de syllabus tenzij anders aangegeven door de organisator.
 5. De Opleidingskosten kunnen voor het tweede jaar en volgende van een langdurige Opleiding verhoogd worden. Dit moet door de Organisator tijdig worden aangegeven bij de Cursist. De Cursist heeft op basis van een bezwaar tegen deze kostenverhoging het recht zich niet in te schrijven voor het tweede of volgende jaar van de Opleiding.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

 • Betaling voor elke Opleiding dient binnen twee weken na de factuurdatum te gebeuren, tenzij tussen de Organisator en Cursist anders is overeengekomen. 
  1. Na de vervaldatum is de Cursist in gebreke en heeft Organisator het recht de wettelijke rente aan te rekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cursist in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim zijn eveneens ten laste van de Cursist aan een kost van 25 EUR per bericht.
  1. Indien de betaling langer dan 2 weken achterwege blijft, kan de Organisator de Cursist van de deelnemerslijst schrappen en een andere Cursist toelaten tot de Opleiding.

Annuleringsvoorwaarden voor de Cursist:

 • Bij annulering van de Opleiding door de Cursist tot 1 maand voor de activiteit worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot 10 dagen vooraf wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering binnen de 10 dagen of bij niet-annulering is de Cursist verplicht het totale cursusgeld te voldoen, behoudens een geval van overmacht.
  1. De Opleidingskost wordt terugbetaald voor zover deze niet-gesubsidieerd is.
  2. De gesubsidieerde bedragen kunnen door de Organisator nooit terugbetaald worden (men dient zich hiervoor te wenden tot de officiële instantie die voor de subsidie in staat).
  3. In het geval van “overmacht” kan de Cursist in overleg met de Organisator het cursusgeld laten staan voor een volgende cursus. De Organisator bepaalt of er sprake is van overmacht.
  4. In geval van annulering wegens “overmacht” laat de Cursist zo spoedig mogelijk weten aan de Organisator dat zij/hij niet aanwezig kan zijn op de cursus.
  5. De Opleidingskost is vrijgesteld van BTW en omvat ook het in het kader van de Opleiding te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  6. In het geval van opleidingscheques zoals uitgegeven door de Vlaamse gemeenschap geldt dat het bedrag (30%van het cursusgeld) dat wordt uitgekeerd door de KMO op een fictieve rekening wordt gestort. De Cursist dient dan zelf 70% van het cursusgeld over te maken op deze fictieve rekening. Vervolgens dient de Cursist het totale bedrag van deze fictieve rekening over te maken aan de Organisator.

Annuleringsvoorwaarden voor – het Fascia College

 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een Opleiding, kunnen de inschrijvingen geannuleerd worden
  1. De Cursist wordt hiervan minstens 7 dagen voor de start van de Opleiding op de hoogte gebracht.
  2. De reeds betaalde bedragen worden integraal teruggestort.
  3. Indien men gebruik gemaakt heeft van de ondernemingsportefeuille wordt KMO/beaweb in kennis gesteld van het “niet plaatsvinden” van de Opleiding zodat de Cursist de betaalde bedragen kan recupereren.

Artikel 10 Klachten

 1. Zie hiervoor onze klachtenregeling op onze website www.fascia.be

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door de Organisator georganiseerde Opleiding geldt dat er sprake is van een middelenverbintenis. Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor opzettelijke tekortkomingen in de uitvoering van de Opleiding.
 2. Indien de Organisator aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de Opleidingskost. Aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij van de Organisator of docent in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de Cursist (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 12 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken zijn ten allen tijde voor de verantwoording van de Cursist.

Artikel 13 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Organisator geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Organisator niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Organisator, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van een docent voor een Opleiding daaronder begrepen.
 3. De Organisator heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de cursus is begonnen
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de Opleiding uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de inschrijving voor de Opleiding te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Wanneer door overmacht een deel van de Opleiding vervalt zal de Organisator binnen twee maanden een vervangende activiteit communiceren. Wanneer dit de Cursist niet schikt kan deze een deel van zijn inschrijfgeld terug vragen. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het percentage van de tijd dat de Opleiding reeds is gegeven.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Organisator gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de Organisator zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Organisator niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Opleiding op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt de Organisator zich de rechten en bevoegdheden voor die de Organisator toekomen op grond van de wetgeving inzake Auteursrechten.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de Organisator of een (externe) docent zoals geuit in de Opleiding, zijn en blijven eigendom van de Organisator en/of de docent. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of de docent.
 3. Alle door de Organisator verstrekte stukken, zoals cursus syllabus, cursusverslagen, enz. ten behoeve van de Cursist, zijn te gebruiken door de Cursist en zijn te vermenigvuldigen door de Cursist ten behoeve van eigen gebruik in de eigen praktijk. Alle door de Organisator verstrekte stukken mogen niet door de Cursist zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. De Cursist mag alleen foto’s, audio- en video opnames maken wanneer daar uitdrukkelijk instemming is voor verleend door de Organisator en de eventuele (externe) docent.

Artikel 16 Geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie in onderling overleg op te lossen.
 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door een bevoegde rechter binnen het rechtsgebied waar de Organisator zijn maatschappelijke zetel heeft.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op elke Opleiding tussen de Organisator en de Cursist is het Belgisch recht van toepassing; ook indien cursist woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 18 Subsidiering

De organisator is door het Vlaams Gewest (KMO-portefeuille) erkend als opleidingsverstrekker. De cursus komt eveneens in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Artikel 19 Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De geldende versie is steeds raadpleegbaar op de website van de Organisator.


Klachten procedure Fascia College Opleidingen

Wanneer u een Opleiding volgt bij het Fascia College, kan het onverhoopt voorkomen dat er iets voor u niet naar tevredenheid of naar wens is (geweest). Wanneer dat het geval is gaan wij graag met u in gesprek om ervoor te zorgen dat hier een gepaste oplossing voor komt. Het gesprek zal dan plaats vinden met de ombudsdienst van Fascia College (Bart De Waele – integriteit@fascia.be).
Mocht de aard van de ontevredenheid te maken hebben met deze persoon dan zal uw klacht worden doorgezet naar ons bestuursorgaan.
In dit document wordt in het kort onze klachtenprocedure weergegeven en ook de bijbehorende reactietermijnen van ons als organisatie.

Voorafgaand aan uw klacht?

In eerste instantie vragen we u om direct in gesprek te gaan met de betrokkene(n) waarover u niet tevreden bent. Hou daarbij rekening met onderstaande zaken.

 • Ga zo snel mogelijk met de betrokkene(n) in gesprek.
 • Schrijf de te bespreken punten voor u zelf op.
 • Geef de ruimte om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 • Behandel elkaar met respect.

U komt er niet uit? Wat nu?

Als u er niet uitkomt met de betrokkene(n) of wanneer u niet in gesprek wilt gaan met de betrokkene(n) kunt u een klacht indienen. U dient deze klacht dan schriftelijk in bij de organisatie. We adviseren daarbij om andere acties/ gesprekken stop te zetten.

Onderstaand de zaken waar u rekening mee dient te houden in uw brief wanneer u over wilt gaan tot een klacht.

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 • De betreffende cursus(sen) die u volgt bij Fascia College
 • De datum waarop de brief geschreven wordt
 • Een korte en duidelijke omschrijving van de klacht met daarin eventueel betrokkenen benoemd
 • Wat u van de klachtencommissie verwacht
 • Een handtekening
 • Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop ‘Klacht’

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen zullen we binnen 2 weken een ontvangstbevestiging sturen. Binnen 4 weken na ontvangst zullen we u een inhoudelijke reactie op de klacht geven, wanneer we uw klacht als gegrond verklaren zullen we in deze reactie ook een gepaste oplossing aanbieden. Mocht de reactie op een klacht langer op zich laten wachten dan de gestelde termijnen dan ontvangt u hierover een bericht, uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw klacht.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en ten alle tijde bewaart voor een periode van 3 jaar (36 maanden)

Klachten kunt u sturen naar info@fascia.be

of per post naar:

Fascia College
t.a.v. Raad van Bestuur
Anjelierenstraat 4
3590 Diepenbeek


[1] Educatieve Lichaamsbeweging vzw, Anjelierenstraat 4, 3590  Diepenbeek.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod en relevante informatie over fasciatherapie