fbpx

Cursistenovereenkomst

Home » Cursistenovereenkomst

FASCIA COLLEGE

Titel van de opleiding: Fasciatherapie

Betreft het academiejaar 2021-2022.
U bent gestart in schooljaar:
Uw eerste opleiding van dit academiejaar staat gepland op:
Uw opleiding bedraagt 72 opleidingsdagen ( do – vrij – zat), 552 contacturen
Het totaal aantal academiejaren bedraagt: 4
Het aan te vatten academiejaar: eerste – tweede – derde – vierde (schrap wat niet van toepassing is)

Deze overeenkomst is geldig voor de opleiding hierboven betiteld.
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de onderstaande opleidingsafspraken opgesteld door Fascia College.

Afspraken met betrekking tot uw deelname en aanwezigheid:

 • De deelname aan deze opleiding is steeds op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid.
 • U tracht steeds aanwezig te zijn. Elke afwezigheid moet gemeld worden aan het secretariaat van het Fascia College (admin@fascia.be), hetzij lang voordien in het geval van een voorziene afwezigheid, hetzij 48 uur voor het seminarie in het andere geval. In geval van overmacht kan de cursist eveneens afwezig blijven. Elke gemiste activiteit moet dan op een latere datum ingehaald worden.
 • U bent op de hoogte dat, om het certificaat en het diploma te kunnen behalen op het einde van elke cyclus, het noodzakelijk is alle seminaries gevolgd te hebben.

Afspraken met betrekking tot overnachtingsmogelijkheden in de Oude Abdij Drongen:

 • Het is steeds mogelijk om te overnachten in de Oude Abdij. De cursist neemt daarvoor zelf contact op met het secretariaat van de Oude Abdij, info@oudeabdij.be en dit ten laatste 14 dagen voor aanvang van het seminarie. Nadien is het niet meer mogelijk om reservaties voor overnachtingen te maken.
 • De facturatie voor de overnachtingen gebeurt rechtstreeks van de Oude Abdij naar de cursist, daar komt het Fascia College niet in tussen.

Afspraken met betrekking tot de studie:

Betreffende de cursusinhoud bent U geïnformeerd en akkoord met de opleidingstaken, inherent verbonden aan de gevolgde opleiding zoals bijvoorbeeld (deze lijst is niet limitatief):

 • het memoriseren van cursusinhoud, afleggen van tussentijdse evaluaties
 • het voorstellen van case-studies aan de medestudenten
 • het voorbereiden en uitvoeren van huiswerk
 • literatuurstudie (de aankoop van literatuur valt buiten het cursusgeld)
 • het actief deelnemen aan de opleidingsweekends

het actief deelnemen aan de opleidingsweekends

Afspraken met betrekking tot de evaluatie van de cursus


U bent op de hoogte dat het niveau van de leerling elk seminarie geëvalueerd wordt door middel van een leerlingenvolgsysteem, dat enkel dient voor intern gebruik.
U bent op de hoogte dat, om het certificaat van de eerste cyclus en het einddiploma te behalen, aan de volgende criteria dient voldaan te worden:

 • De cursist volgde al de seminaries
 • De cursist vereffende al de betalingen
 • De cursist voldeed al de opdrachten
 • De cursist slaagt in een theoretische en praktische evaluatie op het einde van elke cyclus (seminarie 14 en seminarie 24). Deze evaluatie kan onder volgende vormen: mondeling, schriftelijk, meerkeuzevragen, individueel of in groep.
 • Om het einddiploma te behalen dient een portofolio ingediend en met succes voorgesteld te worden. Inschrijvingsrechten om deel te kunnen nemen aan de cyclus moet de cursist zich online inschrijven op www.fascia.be. Hij moet zich daartoe eerst registreren. De directie en het docententeam houden zich het recht toe op gelijk welk moment een cursist te weigeren. Elke cursist moet meerderjarig zijn.
  Elke cursist moet in het bezit zijn van een medisch diploma of diploma van kinesitherapeut om het diploma als fasciatherapeut te kunnen behalen. Iedereen kan echter als vrij student de seminaries volgen. In dit geval zal elke kandidatuur afzonderlijk bestudeerd worden door de cursusverantwoordelijke en kan er geenszins een diploma afgeleverd worden.

Inschrijvingskosten


U bent op de hoogte van de betalingswijze van de opleiding:

 • Indien u gebruikt maakt van de kmo-portefeuille, gelden de regels van de kmo- portefeuille. Via de online inschrijving wordt u daar ook wegwijs in gemaakt.
  • U dient voor de start van de opleiding een inschrijvingsformulier te ondertekenen en te bezorgen aan het secretariaat (digitaal naar admin@fascia.be of per post naar Secretariaat Fascia College – Oude Abdij Drongen – Drongenplein 26B3 – 9031 Drongen).
  • U heeft tot uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding om uw projectaanvraag in te dienen bij de kmo-portefeuille. De gegevens nodig voor deze aanvraag vindt u op de website onder het luik “KMO”.
  • U maakt persoonlijk het saldo van uw kmo-project over vanuit uw portefeuille naar de VZW ELB, en dit binnen de maand na de start van de opleiding.
  • U vermeldt er steeds bij om welke seminarie en welke factuur het gaat.
 • Indien u geen gebruik maakt van de kmo-portefeuille, stort u ten laatste 5 werkdagen voor de aanvang van de opleiding het saldo op rekening van de VZW ELB, BE59 6528 2285 5126
 • De cursist kan maar aan een seminarie deelnemen indien al de facturen van de VZW ELB voldaan zijn.
 • De cursist kan in het jaar volgend op het betalend volgend van een seminarie, hetzelfde seminarie gratis opnieuw volgen. Vanaf het tweede jaar kan dit aan 50% van de kosten. Dit geldt echter niet voor eventuele nieuwe seminaries die in het curriculum opgenomen zijn, of voor seminaries gegeven door gastdocenten.

Annuleringsvoorwaarden
U bent op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden na uw inschrijving:

 • Annulering door Fascia College:
  Indien de opleiding niet doorgaat wegens een tekort aan inschrijvingen, zal het volledige bedrag teruggestort worden.
 • Annulering door cursist:

Annulering enkel schriftelijk ter attentie van secretariaat van het Fascia College, Drongenplein 26b3 – 9031 Drongen, admin@fascia.be.
De cursist kan de cursus volledig stopzetten wanneer hij dat wenst, zonder enige bijkomende financiële verplichting van beider zijden. (Met andere woorden: de cursist kan bij het stopzetten van de cursus geen aanspraak maken op terugbetaling van de gevolgde seminaries).

Bij annulering gelden volgende voorwaarden:

 • bij annulering tot een maand voor de activiteit: 0% van je inschrijvingsgeld verschuldigd
 • bij annulering tot 10 dagen vooraf : 50 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd
 • bij annulering binnen de 10 dagen voor het seminarie of bij niet- annulering : 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Betaald educatief verlof
De opleidingen georganiseerd door Fascia College komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof.
Indien u als werknemer tewerk gesteld bent, informeert u bij uw personeelsdienst of uw functie in aanmerking komt voor betaald educatief verlof.
U bent ervan op de hoogte dat u zelf het inschrijvingsbewijs en het attest van aanwezigheid zelf opvraagt bij het secretariaat van Fascia College, dit op het einde van elk trimester.

Covidregels
U kent de gouden Covid-regels en erkent deze toe te passen: indien u een risicovol contact heeft gehad met iemand die positief is, of indien u zelf symptomen heeft, respecteert u de quarantaine en komt u niet naar de cursus.
De docent van het seminarie zal ook steeds de covidregels aan het begin van de lessen herhalen.
Actuele informatie vindt u terug op de website.
Allen die deelnemen aan het seminarie (docenten, assistenten en studenten) nemen hun verantwoordelijkheid om het welzijn van de groep te waarborgen. Het Fascia College zal de aansprakelijkheid voor de individuen niet op zich nemen.

Integriteit
Fascia College is gevestigd in een samenleving waarin diversiteit een realiteit is. Sociale verschillen kunnen als een meerwaarde beschouwd worden.
Medewerkers en studenten van Fascia College behandelen elkaar met respect. Men doet of zegt niets wat iemand anders als een inbreuk op zijn waardigheid kan aanvoelen. Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, racisme, seksisme, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag, zowel door middel van woorden, beelden, als door handelingen of gedragingen, wordt niet getolereerd.
De regels voor online conversaties zijn niet anders dan voor andere vormen van communicatie.
Wanneer een student, medewerker of docent getuige is of kennis heeft van grensoverschrijdend gedrag kijkt hij niet weg, maar poogt dit gedrag te verhinderen. Hij komt in woord en daad op voor slachtoffers van ongewenst gedrag.
Wanneer men grensoverschrijdend gedrag niet kan verhinderen, dan heeft men de verantwoordelijkheid dit gedrag te melden, ook als getuige. Als directielid, docent of student is men bewust van de voorbeeldfunctie in woord en gebaar. Elke overtreding is ernstig en wordt opgevolgd. Seksisme, racisme, en agressie willen en kunnen we binnen Fascia College niet tolereren. Wij voeren een actief beleid om elke vorm van discriminatie op basis van kleur, ras, religie, herkomst, geaardheid, klasse, leeftijd, seksualiteit, fysieke of mentale gezondheid te voorkomen.
Binnen onze organisatie engageren wij ons om elke melding van een ongewenst gedrag zorgvuldig en vertrouwelijk te onderzoeken en te behandelen.
Alle betrokken partijen worden in verband met de gemelde feiten gehoord , zonder vooroordeel. We streven naar een correct afhandelen waarbij alle partijen zich kunnen vinden.
Tot slot, als communicatie of houding aanzetten tot haat, segregatie of geweld stellen ze de daders bloot aan strafrechtelijke vervolging.
Heb je vragen of bezorgdheden, dan kan je terecht bij integriteit@fascia.be

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod en relevante informatie over fasciatherapie