fbpx

Cursistenovereenkomst

Home » Cursistenovereenkomst

FASCIA COLLEGE

Titel van de opleiding: Fasciatherapie

Betreft het academiejaar 2021-2022.
U bent gestart in schooljaar:
Uw eerste opleiding van dit academiejaar staat gepland op:
Uw opleiding bedraagt 72 opleidingsdagen ( do – vrij – zat), 552 contacturen
Het totaal aantal academiejaren bedraagt: 4
Het aan te vatten academiejaar: eerste – tweede – derde – vierde (schrap wat niet van toepassing is)

Deze overeenkomst is geldig voor de opleiding hierboven betiteld.
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de onderstaande opleidingsafspraken opgesteld door Fascia College.

Afspraken met betrekking tot uw deelname en aanwezigheid:

Afspraken met betrekking tot overnachtingsmogelijkheden in de Oude Abdij Drongen:

Afspraken met betrekking tot de studie:

Betreffende de cursusinhoud bent U geïnformeerd en akkoord met de opleidingstaken, inherent verbonden aan de gevolgde opleiding zoals bijvoorbeeld (deze lijst is niet limitatief):

het actief deelnemen aan de opleidingsweekends

Afspraken met betrekking tot de evaluatie van de cursus


U bent op de hoogte dat het niveau van de leerling elk seminarie geëvalueerd wordt door middel van een leerlingenvolgsysteem, dat enkel dient voor intern gebruik.
U bent op de hoogte dat, om het certificaat van de eerste cyclus en het einddiploma te behalen, aan de volgende criteria dient voldaan te worden:

Inschrijvingskosten


U bent op de hoogte van de betalingswijze van de opleiding:

Annuleringsvoorwaarden
U bent op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden na uw inschrijving:

Annulering enkel schriftelijk ter attentie van secretariaat van het Fascia College, Drongenplein 26b3 – 9031 Drongen, admin@fascia.be.
De cursist kan de cursus volledig stopzetten wanneer hij dat wenst, zonder enige bijkomende financiële verplichting van beider zijden. (Met andere woorden: de cursist kan bij het stopzetten van de cursus geen aanspraak maken op terugbetaling van de gevolgde seminaries).

Bij annulering gelden volgende voorwaarden:

Betaald educatief verlof
De opleidingen georganiseerd door Fascia College komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof.
Indien u als werknemer tewerk gesteld bent, informeert u bij uw personeelsdienst of uw functie in aanmerking komt voor betaald educatief verlof.
U bent ervan op de hoogte dat u zelf het inschrijvingsbewijs en het attest van aanwezigheid zelf opvraagt bij het secretariaat van Fascia College, dit op het einde van elk trimester.

Covidregels
U kent de gouden Covid-regels en erkent deze toe te passen: indien u een risicovol contact heeft gehad met iemand die positief is, of indien u zelf symptomen heeft, respecteert u de quarantaine en komt u niet naar de cursus.
De docent van het seminarie zal ook steeds de covidregels aan het begin van de lessen herhalen.
Actuele informatie vindt u terug op de website.
Allen die deelnemen aan het seminarie (docenten, assistenten en studenten) nemen hun verantwoordelijkheid om het welzijn van de groep te waarborgen. Het Fascia College zal de aansprakelijkheid voor de individuen niet op zich nemen.

Integriteit
Fascia College is gevestigd in een samenleving waarin diversiteit een realiteit is. Sociale verschillen kunnen als een meerwaarde beschouwd worden.
Medewerkers en studenten van Fascia College behandelen elkaar met respect. Men doet of zegt niets wat iemand anders als een inbreuk op zijn waardigheid kan aanvoelen. Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, racisme, seksisme, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag, zowel door middel van woorden, beelden, als door handelingen of gedragingen, wordt niet getolereerd.
De regels voor online conversaties zijn niet anders dan voor andere vormen van communicatie.
Wanneer een student, medewerker of docent getuige is of kennis heeft van grensoverschrijdend gedrag kijkt hij niet weg, maar poogt dit gedrag te verhinderen. Hij komt in woord en daad op voor slachtoffers van ongewenst gedrag.
Wanneer men grensoverschrijdend gedrag niet kan verhinderen, dan heeft men de verantwoordelijkheid dit gedrag te melden, ook als getuige. Als directielid, docent of student is men bewust van de voorbeeldfunctie in woord en gebaar. Elke overtreding is ernstig en wordt opgevolgd. Seksisme, racisme, en agressie willen en kunnen we binnen Fascia College niet tolereren. Wij voeren een actief beleid om elke vorm van discriminatie op basis van kleur, ras, religie, herkomst, geaardheid, klasse, leeftijd, seksualiteit, fysieke of mentale gezondheid te voorkomen.
Binnen onze organisatie engageren wij ons om elke melding van een ongewenst gedrag zorgvuldig en vertrouwelijk te onderzoeken en te behandelen.
Alle betrokken partijen worden in verband met de gemelde feiten gehoord , zonder vooroordeel. We streven naar een correct afhandelen waarbij alle partijen zich kunnen vinden.
Tot slot, als communicatie of houding aanzetten tot haat, segregatie of geweld stellen ze de daders bloot aan strafrechtelijke vervolging.
Heb je vragen of bezorgdheden, dan kan je terecht bij integriteit@fascia.be

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod en relevante informatie over fasciatherapie